הרחבת אחריות

להמשך מימוש הרחבת אחריות על מוצרי ביסוויצ' יש למלא את הטופס
ונציג יצור עמך קשר להמשך תשלום.

*רק לאחר אישור תשלום ,הרחבת אחריות מופעלת.

תנאי רכישת "הרחבת אחריות ל-12 חודשים למוצר: מפסק ביסוויצ'

1 .מסמך זה בא להסדיר את השירותים הכלולים במסגרת "הרחבת האחריות ל-12 חודשים" (להלן: "הרחבת האחריות"), והתנאים לקבלתם. ברכישתו מסכים הלקוח לכל התנאים המפורטים במסמך זה.
2 .הרחבת האחריות הינה ל-12 חודשים מיום מתן האישור על ההרחבה על ידי הלקוח.
3 .תנאי להרחבת האחריות הינו הצגת תעודת אחריות חתומה בצירוף חשבונית.
4 .הרחבת האחריות הינה בתשלום שנתי של 396 ₪ כולל מע"מ המתפרס לתשלום חודשי בסך 33 ₪ כולל מע"מ.
5 .הלקוח יהיה זכאי לרכוש את הרחבת האחריות לאחר ביצוע רכישת מפסק ביסוויצ'.
6 .עמידת הלקוח בכל התנאים המפורטים בתעודת האחריות של מוצרי ביסוויצ' (להלן: "המוצר") הינה תנאי בסיסי לזכאות לקבלת שירותים במסגרת הרחבת האחריות.

השירותים הניתנים

7 .הרחבת האחריות אינה כוללת את כל השירותים הניתנים במסגרת האחריות.
8 .הרחבת האחריות כוללת את השירותים הבאים בלבד:
• החלפת המוצר בעלות של 40 אחוז מהמחירון העדכני ביותר בחברה לצרכן, בעת מתן שירות הרחבת האחריות בפועל.
• פרוק והרכבה ללא עלות.
• הגדרה באפליקציה ללא עלות.

עלות קריאת שירות

9 .יובהר כי כל קריאת שרות תחויב בסך מינימום של 280 ₪ במסגרת האחריות המורחבת. למען הסר ספק, רכישת האחריות המורחבת משמעותה אינה מתן שירותים אשר לא נכללו במסגרת האחריות.

ביטול

10 .הלקוח יהיה רשא י לבטל את הצטרפותו להרחבת האחריות בתוך 14 יום ממועד ביצוע הרכישה, בנוסף יוכל הלקוח להודיע לחברה לא יאוחר מ- 30 יום בטרם הסתיימה תקופת האחריות של המוצר על רצונו לא להמשיך ולקבל את השירותים מהחברה במסגרת הרחבת האחריות.

העברת הרחבת האחריות

11 .אין להעביר את הרחבת האחריות וכל שינוי בבעלות על המוצר יביא לביטול הרחבת האחריות. הלקוח לא יהיה זכאי לכל זיכוי או החזר כספי בגין הפסקה או סיום זכאותו לקבלת שירותים למוצר במסגרת הרחבת האחריות בטרם תום תקופת האחריות המורחבת.

שונות

12 .סמיקום לקסיס בע"מ (להלן: "סמיקום") רשאית להאריך את תקופת הרחבת האחריות לקצרה או להפסיקה על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תמסר לציבור באתר האינטרנט.
13 .האחריות למימוש האחריות המורחבת היא על הלקוח בלבד. סמיקום לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות במישרי ן או בעקיפין בלקוח.
14 .סמיקום לא תישא לכל נזק שייגרם ללקוח או כל אדם אחר עקב רכישת האחריות המורחבת ו/או כתוצאה משימוש במוצר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.4

דילוג לתוכן